Керівництво для авторів

Публікація статей проводиться на основі дотримання таких умов:
1. Стаття має бути оформлена згідно вимог до статей, які подаються до журналу «Економічні горизонти».
2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: kaf_financy@udpu.edu.ua. Уся переписка з редакцією здійснюється за цією ж адресою. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Іваненко.doc або Ivanenko.doc).
3. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.
4. Публікація статей здійснюється на платній основі. Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті.
5. Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у видавця за попереднім замовленням.
6. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються тільки за наявності рецензії наукового керівника.
7. Після зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор по електронній пошті отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату, що сплачується у безготівковій формі у відділені будь-якого банку.
8. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.
9. Кожний випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вченої ради засновника.

Умови публікації статей в журналі

До статей, що подаються на публікацію в журналі встановлюються наступні загальні вимоги:
1. До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).
2. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
3. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
4. Стаття обов’язково має містити метадані, до яких відносяться:
а) П.І.Б. автора(-ів) і назва статті;
б) анотація (50-100 слів);
в) ключові слова та словосполучення (від 5 до 10);
г) відомості про автора (-ів) (повністю – прізвище, ім’я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання).
5. Заголовок статті, анотація, ключові слова та відомості про автора (-ів) надаються  українською та англійською мовами. Прізвище та ім’я автора англійською мовою бажано надавати відповідно до закордонного паспорту або іншого документу.
6. Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/01 (із виділенням у тексті):
— постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
— аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
— формулювання цілей статті (постановка завдання);
— виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
— висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
— список літератури (оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);
— список літератури (References) в романському алфавіті.
7. Стаття має містити контактну інформацію авторів однією мовою: телефони (не публікується) та e-mail (публікується) для можливості оперативного вирішення питань, які виникають.
При наявності у статті двох та більше авторів, один з них має бути вказаний як контактна особа. Саме за його адресою електронної пошти редакція буде вести подальшу переписку.
8. Контактна інформація також має містити повну поштову адресу (бажано домашню) однією мовою для відправки авторського примірника журналу.
9. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеню, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу має бути надіслано в графічному форматі відскановану рецензію наукового керівника, засвідчену підписом та печаткою.
При наявності у одного зі співавторів наукового ступеню рецензія не потрібна.
10. Наявність УДК, класифікатора JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) та списку використаних джерел є обов’язковою.
11. Список використаної літератури має містити не менш 10 найменувань, на які обов’язково мають бути посилання в тексті статті.

Вимоги до статей, що подаються до публікації в журналі

Приклади оформлення бібліографічного опису в романському алфавіті (References)